POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’Adreça / Òrgan de Govern de CENTRE DIGITAL UNIO S.L.U. (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

La Política de Protecció de Dades de CENTRE DIGITAL UNIO S.L.U. descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

En tal sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

1. Protecció de dades des del disseny:
el responsable del tractament aplicarà, tant al moment de determinar els mitjans de tractament com al moment del mateix tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la seudonimizació, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.

 1. Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, solament siguin objecte de tractament de les dades personals que siguin necessàries per a cada un dels dins específics del tractament.
 1. Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.4. Licitud, lleialtat i transparència

  : les dades personals seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.


 2. Limitació de la finalitat:
  les dades personals seran recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  6. Minimització de dades
  : les dades personals seran adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

 3. Exactitud
  : les dades personals seran exactes i, si fos necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes pel que fa a les finalitats pels quals es tracten.

 4. Limitació del termini de conservació
  : les dades personals seran mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més del temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.

 5. Integritat i confidencialitat
  : les dades personals seran tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 6. Informació i formació
  : una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es faciliti al personal involucrat en el tractament d’aquests. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.


La Política de Protecció de Dades de CENTRE DIGITAL UNIO S.L.U.  és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a la disposició de totes les parts interessades.

 

En la seva conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra a tot el personal del responsable del tractament, que ha de conèixer-la i assumir-la, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

Aquesta Política serà revisada per l’Adreça / Òrgan de Govern de CENTRE DIGITAL UNIO S.L.U., tantes vegades com es consideri necessari, per adequar-se, a tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

LES SEVES DADES SEGURES

Informació en el compliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.
Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què anem a fer amb les dades personals que li demanem.
Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.
Per favor, si una vegada llegida la present informació li queda algun dubte, no dubti a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

 • ¿Qui som?
 • La nostra denominació: CENTRE DIGITAL UNIO S.L.U.
 • El nostre CIF / NIF: B66803776
 • La nostra activitat principal: Papeleria, Copisteria, venta de material de oficina y imprenta
 • La nostra adreça: Carrer de la Unió, 26, CP 08221, TERRASSA (Barcelona)
 • El nostre telèfon de contacte: 937801348
 • La nostra adreça de correu electrònic de contacte: unio@copisteriaunio.com
 • La nostra página web: copisteriaunio.com
 • Per a la seva confiança i seguretat, l’informem que som una entitat inscrita en el següent Registre Mercantil /Registre Públic:

Estem a la seva disposició, no dubti a contactar amb nosaltres.

 • Per a què utilitzarem les seves dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran usats per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis.
Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

 • Per què necessitem usar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició una sèrie de caselles que li permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal.

 • Qui coneixerà la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.
D’igual manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

 • Com protegirem les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació.
Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segurs a tot moment.

 • Enviarem les seves dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per a les seves dades i uns altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.
En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

 • Durant quant temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

 • Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions. Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per poder identificar-li. En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament. Per saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

 • Pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió en un moment posterior?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades a qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu moment va estar interessat/a en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible en les oficines de la nostra entitat.

 

 • En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, on pot formular una reclamació?

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: www.agpd.es
 • Adreça postal:
  Agència Espanyola de Protecció de Dades
  C/ Jorge Juan, 6
  28001-Madrid
 • Via telefònica:
  901 100 099
  Tel. 91 266 35 17

Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

 

 • Elaborarem perfils sobre vostè?

 

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.
No obstant això, poden existir situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple pogués ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.
En tal cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació a tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

 

 • Usarem les seves dades per a altres finalitats?

 

La nostra política és no usar les seves dades per a altres finalitats diferents de les quals li hem explicat. Si, no obstant això, necessitéssim usar les seves dades per a activitats diferents, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir sobre aquest tema.

POLÍTICA DE GALETES

Benvingut/da a la POLÍTICA DE GALETES de la pàgina web de l’entitat CENTRE DIGITAL UNIO S.L.U., amb NIF / CIF B66803776, on t’explicarem amb un llenguatge clar i senzill totes les qüestions necessàries perquè puguis tenir-ne el control a partir de les teves decisions personals.

 • QUÈ SÓN LES GALETE I PER A QUÈ LES UTILIZEM?

Una cookie o galeta informàtica és un petit fitxer d’informació que es desa en el teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web.

En principi, una galeta és inofensiva: no conté virus, troians, cucs, etc. que puguin danyar el teu terminal, però sí té un cert impacte sobre el teu dret a la protecció de les teves dades personals, doncs recull determinada informació referent a la teva persona (hàbits de navegació, identitat, preferències, etc.).

És per això que, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable (LSSI i la normativa vigent de protecció de dades personals), l’activació de determinats tipus de galetes necessitarà la teva  autorització prèvia.

A través d’un pas tan senzill i ràpid com és marcar una casella en el nostre apartat CONFIGURACIÓ DE GALETES, podràs donar la teva autorització per activar les galetes que vulguis: pren el control i gaudeix d’una navegació personalitzada per la nostra pàgina.

Abans d’això, et donarem alguna informació addicional que t’ajudarà a prendre les millors decisions al respecte:

 1. Les galetes poden ser de diferents tipus en funció de la seva finalitat:
 • Les galetes tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte.
 • La resta de galetes poden servir per millorar la nostra pàgina, per personalitzar-la segons les teves preferències, o per poder mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos i interessos personals. Totes elles les tenim desactivades per defecte i és necessària la teva autorització prèvia per a la seva activació, que podràs donar a través d’un pas tan senzill i ràpid com és marcar una casella en el nostre apartat CONFIGURACIÓ DE GALETES.
 1. Algunes galetes són nostres (les anomenarem galetes pròpies) i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web (les anomenarem galetes de tercers: un exemple podrien ser les galetes de proveïdors externs com Google). En aquest sentit, és important que sàpigues que alguns d’aquests proveïdors externs poden estar ubicats fora d’Espanya.

A nivell mundial, no tots els països tenen un mateix nivell de protecció de dades, de fet, hi ha països més segurs que altres (per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les teves dades). La nostra política és recórrer a proveïdors de confiança que, amb independència que es trobin ubicats o no a la Unió Europea, hagin adoptat les garanties adequades per a la protecció de la teva informació personal. No obstant això, en l’apartat denominat QUIN TIPUS DE GALETES S’UTILITZEN ACTUALMENT A LA NOSTRA PÀGINA WEB?, pots consultar les diferents Polítiques de privacitat i protecció de dades de cada un dels proveïdors externs als quals es fa referència, a fi de prendre una decisió conscient sobre l’activació o no de les galetes de tercers que utilitza la nostra pàgina web.

 1. Finalment, indicar-te que, en funció del termini de temps que romanen actives, les galetes poden ser de dos tipus:
 • Galetes de sessió: expiren automàticament quan finalitzes la sessió al teu ordinador, “smartphone” o tauleta. Solen emprar-se per conservar la informació necessària mentre se’t presta un servei en una sola ocasió.
 • Galetes persistents: romanen emmagatzemades al teu ordinador, “smartphone” o tauleta durant un període determinat, que pot variar des d’uns minuts fins a diversos anys.
 • QUIN TIPUS DE GALETES PODEM UTILITZAR A LA NOSTRA PÀGINA WEB?
 • Galetes Tècniques:

Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja hagis seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte i no és necessària la teva autorització al respecte.

A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.

 • Galetes d’Anàlisi:

Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines secciones de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.).

A partir de la informació estadística sobre la navegació per la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor, i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua.

Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

 • Galetes de Funcionalitat i Personalització:

Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.).

Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que en activar-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, amb l’adaptació al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació.

Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

 • Galetes de Publicitat:

Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos en la nostra pàgina web a partir de criteris com ara el contingut mostrat o la freqüència amb què es mostren els anuncis.

Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva.

Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

 • Galetes de Publicitat Comportamental:

Les galetes de publicitat comportamental ens permeten obtenir informació basada en l’observació dels teus hàbits i comportaments de navegació a la web, a fi de poder mostrar-te continguts publicitaris que s’ajustin millor als teus gustos i interessos personals.

Perquè ho entenguis d’una forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens.

Per tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustada exclusivament a tu.

Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

 • QUIN TIPUS DE GALETES S’UTILITZEN ACTUALMENT A LA NOSTRA PÀGINA WEB?

A continuació, t’informem sobre tots els tipus de galetes que actualment s’utilitzen a la nostra pàgina web i la finalitat de cada una d’elles:

Tipus de galetes Finalitat Entitat responsable i enllaç a la seva política de privacitat i protecció de dades Termini de temps (de sessió/persistent)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 • QUÈ POTS FER AMB LES GALETES?

Quan accedeixes per primera vegada a la nostra pàgina web, se’t mostra una finestra en la qual t’informem que les galetes poden ser de diversos tipus:

 • Les galetes tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte. Per tant, són les úniques galetes que estaran actives només prement el botó ACCEPTAR.
 • La resta de galetes serveixen per millorar la nostra pàgina, per personalitzar-la d’acord amb les teves preferències, o per poder mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos i interessos personals. Totes elles les tenim desactivades per defecte, però pots activar-les en el nostre apartat CONFIGURACIÓ DE GALETES: pren el control i gaudeix d’una navegació personalitzada a la nostra pàgina, amb un pas tan senzill i ràpid com és marcar les caselles que tu vulguis.

Informar-te també que, una vegada hagis activat qualsevol tipus de galetes, tens la possibilitat de desactivar-les en el moment que vulguis, només desmarcant la casella corresponent en l’apartat CONFIGURACIÓ DE GALETES de la nostra pàgina web. Per a tu, tant activar les nostres galetes pròpies com desactivar-les, sempre serà així de senzill.

Recordar-te així mateix que, a través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència de galetes, si bé aquest bloqueig pot afectar el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web en el cas de les galetes tècniques necessàries.

Per últim, indicar-te que, si actives galetes de tercers (empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web) i posteriorment desitges desactivar-les, podràs fer-ho de dues formes: utilitzant les eines de desactivació de galetes del teu navegador o a través dels propis sistemes habilitats per aquests proveïdors externs.

Perquè et sigui molt més fàcil, a continuació et relacionem una sèrie d’enllaços a les pautes de desactivació de galetes dels navegadors d’ús comú:

Així mateix, et relacionem els enllaços als sistemes propis habilitats per cada un dels proveïdors externs de referència per a la desactivació de les teves galetes:

 • Enllaç proveïdor extern 1.
 • Enllaç proveïdor extern 2.
 • Enllaç proveïdor extern 3.
 • Enllaç proveïdor extern 4.
 • Enllaç proveïdor extern 5.
 • Enllaç proveïdor extern 6.
 • Enllaç proveïdor extern 7.
 • Enllaç proveïdor extern 8.
 • Enllaç proveïdor extern 9.
 • Enllaç proveïdor extern 10.

Moltes gràcies per la teva col·laboració